Termini u streličarstvu

ARROW LENGHT >
Termin koji se koristi da opiše dužinu tijela strijele, mjeren od žlijeba noka do kraja tijela strijele, ne uključujući vrh strijele. 
ANCHOR POINT >
Termin koji se koristi da opiše mjesto zadnje šake na licu u punom nategu.
AIMING >
Nišanjenje.
ALUMINIUM ARROWS >
Strijela napravljena od aluminiumske cijevi. Easton je glavni proizvođač aluminiumskih strijela. Veličina strijele se određuje sa četiri broja koji su upisani na tijelu strijele. Prva dva broja ukazuju na vanjski obim – druga dva broja ukazuju na debljinu zidova tijela strijele u hiljaditim dijelovima inča.
ARCHERS PARADOX >
Termin koji se koristi da opise savijanje strijele iz jedne u drugu stranu dok ona napušta luk.
ARM GUARD >
Zaštita koja se nosi na podlaktici – dizajnirana da zaštiti ruku od tetive.

BACK TENISION >
Rotacija ramenog sklopa i lopatice, da bi se izvšilo natezanje i odapinjanje.
BACK OF BOW >
Strana luka od stijelca – kada je luk nategnut.
BELLY OF BOW >
Strana luka okrenuta prema strijelcu – kada je luk nategnut.
BLANK SHAFT TEST >
Metod podešavanja luka kada se ispaljuju strijele sa perima i bez njih, nakon čega se upoređuju njihovi položaji. Većinom ovaj test koriste recurve streličari.
BOUNCER >
Strijela koja se odbije od mete poslije kontakta sa metom.
BOW ARM >
Ruka kojom se drži luk.
BOW LENGTH >
Ukazuje na dužinu recurve ili dugog luka mjereno od vrha do vrha luka bez tetive. Ova mjera je većinom obilježena na luku od strane proizvođača.
BOW SIGHT >
Nišan se koristi ze recurve i compound lukove. Pričvršćuje se sa strane riser-a. Ručka za horizontalnu ekstenziju omogućava da se nišan podesi ka luku ili od njega. Vertikalna ručka je obično stepenovana za visinsko podešavanje tako što nišanski sklop klizi duž nje. Nišanski sklop sadrži i pin koji je je horizontalno podesiv. Većina nišana koji su dostupni na tržištu napravljeni su od aluminijuma ili karbona, ili kombinacije ova dva materijala, da bi se maksimizirala snaga i minimizirala težina.
BOW STAND >
Stalak za luk. 
BOW STRING >
Tetiva.
BOW STRINGER >
Pomoćno sredstvo za stavljanje tetive na luk. 
BOW (DRAW) WEIGHT >
Kod recurve lukova, ovo se odnosi na količinu energije izmjerene u funtama koja se proizvodi kada se nategne luk. Težina označena na luku je određena natezanjem luka od 28” ( mjereno u punom nategu – od sedla noka do pivot point-a (26,25”) + 1.75”). Ova težina će varirati od težine markirane na luku ako se luk napne – manje ili više od 28” (710 mm). Jedini metod koji se može koristiti da se tačno odredi težina natega luka je korišćenje vage.
BOW WINDOW >
Usjek pored hvata na luku koji je obično usječen – na ili pored centra da omogući slobodan prolaz strijele. 
BRACE >
Staviti tetivu na luk.
BRACE HEIGHT >
Razdaljina između tetive i pivot tačke na luku (ili pressure button- a). 
BULGE POINT >
Vrsta vrha koji je veći od prečnika tijela strijele. Napravljen je da spriječi uništavanje strijele i da omogući njeno lakše vađenje i iz mete. 
BUTTON >
Ovo je naprava sa napregnutom oprugom koja se koristi da apsorbuje postranične sile strijele poslije odapinjanja. Takođe poravnava strijelu u centar luka i sprečava da ona udari u luk nakon odapinjanja. 
CAM >
Ekscentrični točkovi koji se nalaze na compound  lukovima. 
CHEST GUARD >
Koristi se da bi spriječio povrede grudi. Koristi se takođe da široka odjeća ne utiče na kretanje tetive, posebno kad se nosi toplija odjeća za hladno i kišovito vrijeme. Pravi se od najlona, meke kože ili mrežastog plastičnog materijala kojeg drže elastične trake oko grudi. 
CLICKER >
Clicker je traka čelične opruge pričvršćene na riser. Strijela se stavi ispod clicker- a, tako da će se kod punog natega vrh strijele provući ispod njega. Clicker će trgnuti ka riser-u  i proizvesti će zvuk klika. Na ovaj zvuk strijelac će odapeti strijelu. On se koristi kao kontrola dužine natega – svaka strijela se može ispucati sa identičnom dužinom natega. 
COMPOSITE BOW >
Luk napravljen sa više od jednog materijala – drvo, fiberglas ili metal.
COMPOUND BOW >
Moderni tip luka koji koristi točkove (cams). 
DRAW >
Proces pomjeranja tetive luka na kojem se nalazi strijela od brace hight-ta, do tačke sidrenja na licu.
DRAW WEIGHT >
Pogledati bow weight.
DRAWING ARM >
Ruka sa kojom se povlači tetiva.
DRAWING HAND >
Šaka kojom se povlači tetiva.
DOMINATE EYE >
Dominantno oko kojim se nišani. Nije obavezno.
DYNAMIC SPINE >
Opisuje raspon savijanja strijele kada se odapne sa tetive i kada se  energija luka prenese na nju. Raspon savijanja strijele određen je izvjesnim brojem faktora a to su – dužina, težina, prečnik, težina vrha, težina nock-a i težina pera strijele. Nema definisane formule za smanjivanje ili promijenu dynamic spine-a.
END >
Termin koji se koristi da opiše broj strijela ispaljenih prije sabiranja rezultata. Sastoji se većinom od 3 do 6 strijela.
FIELD CAPTAIN >
Director of shooting – ime za osobu koja kontrolise streličarski turnir. Sudija.
FINGER SLING >
Komad kože ili konopca sa omčama na svakom kraju. Napravljen je
tako da se može omotati ili nakačiti na palac i kažiprst strijelca tokom gađanja. Omogućava strijelcu da održi opušten hvat i sprečava da luk padne na zemlju poslije odapinjanja. 
FINGER TAB >
Sredstvo napravljeno od kože koje se nosi na prstima kojim se odapinje tetiva, služi za zaštitu.
FITA >
Međunarodna streličarska organizacija. 
FLETCHING-FEATHERING >
Grupa pera na zadnjem dijelu strijele koji služe da stabilizuju njen let. 
FLIGHT SHOOTING >
Streličarsko takmičenje na kome je cilj postići najveću moguću udaljenost hica.
FOLLOW TROUGH >
Završni pokret kod izvođenja gađanja, tj. zadržavanje položaja odapinjanja dok strijela ne pogodi metu.
GAP SHOOTING >
Tehnika nišanjenja u kojoj strijelac ne koristi nišan, procjenjuje udaljenost između izabrane tačke i mete.
GOLD >
Ime za centar mete.
GRIP >
Mjesto  na riser-u gdje se drži luk, obično plastični ili drveni. 
GROPING >
Grupisanje strijela. 
HANDLE >
Srednji dio luka koji se još  zove riser. 
HELICAL >
Termin koji se koristi da opise spiralni metod ljepljenja  pera na strijelu, sa ciljem da se povća rotacija strijele u letu. 
INDEX FLETCH >
To je pero koje se nalazi pod pravim uglom u odnosu na nock i obično je drugačije boje od ostalih. Ono je usmjereno u pravcu – od luka i obezbjeđuje čist put za strijelu nakon odapinjanja. 
INSTINCTIVE SHOOTING >
Termin koji se koristi da opiše metod gađanja bez upotrebe nišana.
KISSER BUTTON >
Mali dodatak na tetivi koji obično dodiruje usne pri punom nategu. Napravljen je od plastike i pomaže kod dosljednosti u povlačenju. 
LIMBS/KRACI >
Fleksibilni gornji i donji dio luka koji se savijaju kad se luk nategne. 
LONG BOW >
Stara vrsta jednostavnog luka sa ravnim kracima.
NOCK >
Plastični dodatak na zadnjem dijelu strijele koji omogućava da se strijela zakači za tetivu. 
NOCK TAPER >
Konusni nastavak na zadnjem dijelu strijele koji je pod uglom od 11º , napravljen da omoguci nock-u da se zaljepi na tijelo strijele. 
NOCKING POINT >
Mjesto na tetivi gdje se postavlja strijela, obično označeno sa jednim ili dva mala dodatka. 
OPEN STANCE >
Stav za gađanje, pri kome je tijelo otvoreno prema meti pri punom nategu. 
PARABOLIC >
Termin koji se koristi da opiše putanju leta strijele ili zakrivljeni oblik pera na strijeli.
PEAK WEIGHT >
Maksimalana težina koja se može postići pri povlačenju luka.
PEEP SIGHT >
Zadnji nišan koji se koji se pričvršćuje na tetivu i koristi se kod compound lukova. 
PILE >
Vrh strijele koji se koristi u metnom strelicarstvu.
PIVOT POINT >
Najdublji dio hvata na luku (grip) – centar  luka. 
QUIVER/TOBOLAC >
Od francuske riječi Cuivre – torba za držanje strijela. Obično se nosi oko struka. 
REST >
Žičana ili plastična naprava na koju strijela naliježe prije i za vrijeme vučenja. Podržavajuća ruka resta je opruga koja je napregnuta i koja će se skloniti sa puta kojim se kreću pera strijele. Ova potpora za strijelu može biti kontrolisana magnetom umjesto opruge. Long bow lukovi nemaju rest – osim šake, što može da bude problematično zbog oblika šake. Compound lukovi ponekad koriste rest osjetliv na vibracije – rest padne po ispaljivanju strijele. 
RISER >
Srednji dio luka, koji se može zvati i handle.
ROUND >
Broj strijela koji se ispucavaju na određenu distancu u metu.
SCOUPE SIGHT >
Optički nišan kod compound luka.
SELF BOW >
Luk napravljen od jednog komada drveta.
SERVING >
Zaštitni konac obmotan oko tetive na njenim vrhovima i u centru gdje se kači strijela.
SHAFT >
Tijelo strijele
SHOOTING GLOVE >
Troprstna zaštitna rukavica, za zaštitu prstiju umijesto taba. 
SIGHT LEVEL >
Libela na nišanu koja se koristi kod compound luka. 
SIGHT WINDOW >
Urezani dio rizer-a koji ima rest za strijelu i omogućava njen slobodan prolaz.
SQUARE STANCE >
Zatvoreni stav. On se jednostavno uči i zahtijeva od strijelca da su mu stopala, kukovi i ramena, zatvoreni prema meti. 
SPINE >
Opseg savijanja strijele koji se mjeri u hiljaditim dijelovima inch-a, kada je strijela pod pritiskom od 880grama (1,94 lb)  u njenom centru. 
STABILIZER >
Šipka i kombinacija težine koja je pričvršćena za luk da odstrani i eliminiše neželjeni zaokret ili vibraciju luka.
STRING LENGTH >
Dužina tetive koja je određena odbijanjem 3” (7,62cm) od markirane dužine što zavisi od dizajna luka.
STRING NOTCH >
Zasjeci na krajevima kraka, kod recurve i dugog luka, gdje se pričvršćuje tetiva.
TAB >
Koristi se kao zaštita za prste koje drže tetivu tokom odapinjanja. Prave se obično od kože, sa ili bez separatora (između kažiprsta i srednjeg prsta), koji pomaže da se nok strijele ne stiska tokom vuče i odapinjanja strijele. 
TACKLE >
Termin koji se koristi da opiše streličarsku opremu.
TARGET PANIC >
Termin koji se koristi da opiše strelčevu nesposobnost da dođe u položaj punog natega i da nišani na centar mete. Obično je prouzrokovana nedostatkom samopouzdanja ili strahom od neuspjeha. To je uobičajen problem u streličarstvu i rezultuje nekontrolisanim odapinjanjem strijela. Glavni uzrok je strijelčeva nesposobnost da odapne strijelu dok nišani i konstantantno premještanje strijelčevog fokusa sa nišanjenja na odapinjanje i obrnuto tokom procesa nišanjenja i odapinjanja
TIP >
Drugo ime za vrh strijele.
TORQUE >
Neželjeno uvrtanje luka i tetive tokom bilo kog dijela procesa gađanja. Strijelac stvara ovo uvrtanje kada vrši suvišne i neželjene pritiske na grip ili tetivu, obično pri punom nategu.
TUNING >
Proces podešavanja opreme za maksimalne perforanse i preciznost.